247-Flora en fauna van de groenlanden van Selwerd. Een onderzoek naar de natuurwaarden in het gebied langs de Paddepoelsterweg

Flora en fauna van de groenlanden van Selwerd. Een onderzoek naar de natuurwaarden in het gebied langs de Paddepoelsterweg
De eerste bewoners in het gebied ten noorden van de stad waren landbouwers die zich vestigden op de oeverwallen langs natuurlijke stroompjes en geultjes. Dit gebeurde een aantal eeuwen voor Christus toen het gebied buiten de invloed van de zee was geraakt. Toen vervolgens, als gevolg van het stijgen van de zeespiegel, het aantal overstromingen toenam werden op de oeverwallen kleine hoogten (wierden) opgeworpen waarop de woonplaatsen werden gebouwd (zoals die van Dorkwerd). De kleinere wierden binnen het onderzoeksgebied raakten in ongeveer de 4e eeuw overslibd, alleen Dorkwerd blijft bewoond. In ongeveer de 6e eeuw vestigen zich opnieuw boeren in het gebied. Deze gebruiken de zavelige oeverwallen om er akkerbouw op te plegen en eventueel vee te hoeden. De huidige verkaveling dateert waarschijnlijk uit de late Middeleeuwen (ongeveer 11e/12e eeuw). Dit verkavelingpatroon is in de omgeving Selwerd-Dorkwerd-Leegkerk sinds de middeleeuwen nagenoeg niet meer gewijzigd, behalve door grote recente ingrepen als de aanleg van de begraafplaats Selwerderhof (1942-'49), het universiteitsterrein (1968-nu) en de wijken Selwerd (1963-'66) en Paddepoel (1967-'73). De overgebleven weilanden, die het gebied haar karakter geven, zijn een relict van de uitgestrekte weilanden die hier tot begin 1900 lagen. De grond is in de jaren zestig door de Gemeente aangekocht als toekomstig volkstuinencomplex, maar door gebrek aan animo is het verpacht aan diverse particulieren die er vee (voornamelijk schapen) houden.

2.3. Cultuurhistorische waarden

Het gebied is cultuurhistorisch gezien zeer waardevol. Niet alleen vanwege het oude verkavelingpatroon en de oppervlakkige begreppeling in een aantal weidepercelen (verdwijnt steeds meer door ruilverkaveling en landinrichting), maar ook door de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem. Zo zijn ten oosten van de Paddepoelsterweg en ten noorden van de begraafplaats de restanten van het kasteel van de Heren van Selwerd nog als oneffenheden zichtbaar in het veld. Dit terrein, dat in de volksmond heel toepasselijk 'De Huppels' wordt genoemd, bestaat uit dichtgeslibde grachten en de resten van de voorburg en het steenhuis dat al in de 14e eeuw is gesloopt (foto 1).

Foto 1. 'De Huppels' met op de achtergrond de begraafplaats, foto vanaf het Van Starkenborghkanaal.

Ten noorden van 'De Huppels' bevond zich ter plekke van het huidige Van Starkenborghkanaal het terrein van het klooster van Selwerd. Door het graven van dit kanaal is het terrein grotendeels verloren gegaan. Het klooster, dat al in de 16e eeuw is gesloopt, kon worden bereikt via een kleiweg vanaf de Paddepoelsterweg. Deze 'Laan naar 't klooster' (foto 2) is nog aanwezig en recent verbonden met het fietspad langs het Van Starkenborghkanaal. De Paddepoelsterweg is dé landweg in de middeleeuwen om vanuit de klei Groningen te bereiken. Het is het noordelijke verloop van de Rijksstraatweg, Hereweg en -straat, Oude Boteringestraat en Moesstraat. Recent zijn bij archeologische opgravingen aan de Zernikelaan (ten westen van het onderzoeksgebied) de resten van een tweede kastelencomplex opgegraven. Ook dit kasteel behoorde toe aan de Heren van Selwerd (informatie Gert Kortekaas).

Foto 2. Laan naar 't klooster, foto vanaf de Paddepoelsterweg.

2.4. Bodemopbouw en waterhuishouding

De ontstaansgeschiedenis
De bodem ter plekke van het onderzoeksgebied is gevormd tijdens het Holoceen. Dit is de periode die volgt op de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, en die tot op de dag van vandaag voortduurt. Doordat het klimaat warmer werd smolt het landijs en trad een sterke zeespiegelstijging op. Als gevolg hiervan wordt het noordelijke kustgebied telkens met zeewater overspoeld en vinden er afzettingen van zeeklei plaats. De bodem ter plekke van de stadswijken Paddepoel en Selwerd bestaat uit zeeklei die is afgezet in de periode 250-650 na Christus. In deze periode overstroomden onder invloed van de eb- en vloedwerking van de zee grote gebieden aan weerszijden van de Hondsrug. Via het Reitdiep, de Drense Aa en de Hunze werd het zeewater ook na deze periode nog lange tijd opgestuwd, waarbij langs de oevers van deze rivieren pakketten zeeklei werden afgezet. Geleidelijk slibden het Drentse Aa- en Hunzedal dicht met zavel (zandige klei) en klei en heeft zich ten noorden van stad een gedifferentieerd landschap ontwikkeld dat rijk is aan oude rivierbeddingen. Zo is het Selwerderdiepje, dat aan de oostzijde van de begraafplaats stroomt, een restant van de vroeger sterk meanderende Hunze.

Bodemopbouw

De bodemkaart van de omgeving van Groningen (Clingeborg, 1990) geeft aan dat de bodem binnen het onderzoeksgebied bestaat uit een kalkarme zavel of lichte kleibovengrond die is afgezet op zware knipklei (binnen 80 cm). Deze kleigronden wateren van nature slecht af en zijn van oudsher vooral in gebruik als grasland. Om de afwatering te verbeteren werden de percelen voorzien van een oppervlakkige begreppeling die in een aantal weilanden nog steeds kan worden waargenomen. Daar waar de zware knipkleilaag plaatselijk ontbreekt, bijvoorbeeld ter plekke van een voormalige geul, kan plaatselijk oppervlakkige kwel voorkomen. Holpijp (Equisetum fluviatile), een plant die uit niet veel meer dan een holle stengel bestaat, is een goede indicator voor dit type kwel. Tijdens de inventarisatie is aan de noordzijde van het onderzoeksgebied, in een sloot die parallel loopt aan de Paddepoelsterweg, Holpijp waargenomen. Volgens de bodemkaart bevindt zich direct ten westen hiervan een oude kreekbedding. Dit is waarschijnlijk de bedding van de benedenloop van de Drentse Aa die in de Koningslaagte samen kwam met de Hunze. De Drentse Aa liep oorspronkelijk iets ten westen van de Paddepelsterweg. Doordat de Drentse Aa vanaf de vroege middeleeuwen langzaam dichtslibt is ergens in of na de 13e eeuw een nieuwe verbinding gegraven: het huidige Reitdiep (informatie Gert Kortekaas).

Waterhuishouding

Het huidige maaiveld ligt gemiddeld op 0,5 meter boven NAP. Op de bodemkaart wordt voor het gebied grondwatertrap 'V' aangegeven. Dit duidt erop dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand minder dan 40 cm beneden maaiveld bedraagt en de gemiddeld laagste grondwaterstand op 80-120 cm beneden maaiveld ligt.

Het peil in de sloten wordt gehandhaafd op een peil van 0,93 cm beneden NAP. Het regen- en wellicht ook het kwelwater dat in de vijvers op het nabijgelegen Universiteitsterrein terechtkomt wordt bij een wateroverschot door een gemaal, via een hoofdwatergang, afgevoerd naar het Van Starkenborghkanaal. Hier hoort een terugslagklep te zitten zodat het water van het kanaal niet terug kan stromen. Onduidelijk is nog of deze terugslagklep daadwerkelijk aanwezig is en of ook de sloten binnen het onderzoeksgebied op de hoofdwatergang lozen (mededeling waterschap Noorderzijlvest).

2.5. Beheer

Bermen
De bermen langs de Paddepoelsterweg worden in opdracht van Stadsbeheer (Openbare Werken) gemaaid door een naburige boer. Het daarbij vrijkomende hooi wordt na een aantal dagen afgevoerd. In tegenstelling tot de bermen langs de Paddepoelsterweg worden de grazige vegetaties langs het bosplantsoen en langs het Van Starkenborghkanaal geklepeld. In de geklepelde zones is de plantengroei ruiger dan in de gehooide zones. De bermen van de Paddepoelsterweg zijn soortenrijk, deze bermen worden niet bemest, en doordat het gemaaide gras wordt verwijderd is de bodem hier schraler (minder voedingsstoffen).


Met de film van Hilco Jansma was het Jaar van de otter op 2 januari al een succes, de film werd daarna nog twee keer uitgezonden, de laatste keer op Wereldotterdag. De film is inmiddels al door 1,1 miljoen mensen gezien. Inmiddels zijn er ook al twee webinars georganiseerd. Op 12 maart presenteerden Hugh Jansman (WENR) en Céline de Caluwé (WWF België) het verhaal van de otters in Nederland en België. Op 17 mei werd dit gevolgd door een webinar over het oplossen van knelpunten voor otters door Melanie Pekel (Ark Natuurontwikkeling) en Claude Belpaire (Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, België). De webinars zijn terug te kijken: webinar 1 en webinar 2. Er staan nog meer webinars gepland, hou daarvoor FacebookInstagram en YouTube van CaLutra in de gaten. Achter de social media zit een ongelovelijk enthousiast team van meiden die alles wat nieuwswaardig is over de otter delen op de socials en een website hebben gelanceerd. Elze Polman stuurt dit team aan en zij heeft de otter in allerlei media onder de aandacht kunnen brengen. De meeste terreinbeheerders hebben uitgebreid aandacht besteed aan de otter, zoals Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Fryske Gea en Utrechts Landschap.

Burgers' Zoo lezing "De terugkeer van de otter naar Nederland" - Elze Polman

Burgers' Zoo lezing "De terugkeer van de otter naar Nederland" - Elze Polman
https://wageningen.knnv.nl/video/
https://www.jasjadekker.nl/2016/11/01/vleermuizen-en-verkeer/
RoofVogels Rob Bijlsma
Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021https://beheerdersdag.nl/
https://beheerdersdag.nl/videoregistraties-nu-terug-te-zien/
https://beheerdersdag.nl/terugblik/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg34UN8FwtyqIDaZaO37j_IdMcwl3NVZ8
https://wageningen.knnv.nl/video/
RoofVogels Rob Bijlsma
Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2403922-meeste-nederlanders-bezorgd-over-klimaatverandering-weinig-vertrouwen-in-top
e NOS staat vanavond op NPO 1 (20.30 - 21.35 uur) in de live-uitzending Het Klimaat: zijn we te laat? stil bij de vraag hoe het gaat met de aanpak van klimaatverandering en hoe het verder moet. Met uitleg, reportages en bijdragen vanuit de klimaattop in Glasgow. Presentator Winfried Baijens spreekt met onder anderen Diederik Samsom, die medeverantwoordelijk is voor de Europese Green Deal, en omgevingspsycholoog Linda Steg.
https://www.npostart.nl/onze-boerderij/KN_1698945
In Nederland worden jaarlijks zo'n 1,5 miljoen kalfjes geslacht: stierkalfjes en het overschot aan vaarskalfjes die niet op de boerderij kunnen blijven. Het vlees is voornamelijk bedoeld voor de export omdat in Nederland weinig kalfsvlees wordt gegeten. Yvon Jaspers praat met kalverhouders Bert en Trees over hun passie voor de kalveren en het werk op de boerderij. * Boerenzonen Bart en Tom groeien op op het melkveebedrijf van hun ouders in Twente. Wanneer ze naar de Randstad trekken om te studeren zien ze daar hoe de soy-lattes en plantaardige zuivel hun opmars maken. Ze besluiten zelf soja te gaan verbouwen op het land van hun ouders.
https://www.npostart.nl/onze-boerderij/12-12-2021/KN_1727399

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2403922-meeste-nederlanders-bezorgd-over-klimaatverandering-weinig-vertrouwen-in-top

NOS Het Klimaat: zijn we te laat?
Hierna om 17:30: Toen was geluk heel gewoon
https://www.npostart.nl/nos-het-klimaat-zijn-we-te-laat/01-11-2021/POW_05116581
Live informatief programma over de aanpak van klimaatverandering. Deskundigen duiden het veranderende weer in Nederland en er zijn bijdragen van correspondenten over de klimaatverandering in hun land.De Klimaatkar Tijdens de klimaattop in Glasgow wordt De Hofkar Klimaatkar en staat in het teken van de klimaatcrisis. De vraag of er wel of niet iets aan de hand is zijn we voorbij, over oplossingen valt nog te discussiëren. Rutger Castricum ontvangt in zijn 'taxi' een gast met wie hij de klimaatcrisis bespreekt.

https://www.npostart.nl/blokhuis-extra-de-jaren-80/VPWON_1333136
https://www.npostart.nl/achter-de-dijken/KN_1692780
https://www.npostart.nl/toppop3/POMS_S_AVRO_119896
FoodBlogger Leonie Harm Edens
https://www.npostart.nl/wandelhart/KN_1726325
https://www.npostart.nl/pavlov/POMS_S_NTR_124518
https://www.npostart.nl/zembla/04-11-2021/BV_101405034
https://www.npostart.nl/de-nationale-natuur-quiz/VARA_101379388
Zembla de verloren orka
https://www.npostart.nl/de-diwali-show/14-11-2020/VPWON_1323131
https://www.npostart.nl/dannys-wereld/04-11-2021/VPWON_1332342
https://www.npostart.nl/atlas/03-11-2021/VPWON_1328196
https://www.npostart.nl/de-diwali-show/04-11-2021/VPWON_1333797
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/le-jardin-extraordinaire/4/le-jardin-extraordinaire-s4a10-bali-l-ile-des-macaques-sacres/#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jardin_extraordinaire_(%C3%A9mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision)
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/04/21/kweekvlees-heeft-een-keerzijde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Vet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Sacharov
https://lobkefaasen.nl/podcast/13-ooit-aten-we-dieren-met-roanne-van-voorst/
Een jonge Russische plantkundige, Nikolaj Vavilov, raakt in de onherbergzame valleien van Centraal-Azië gefascineerd door wilde tarwe. De sleutel tot verbetering van de landbouw, vooral voor de arme Russische boeren, ligt in zijn baanbrekende idee van kruisingen met wilde exemplaren. Op vijf continenten jaagt Vavilov op planten om de grootste collectie zaden ter wereld op te bouwen. Maar in Rusland zijn intussen de communisten aan de macht gekomen en met hen een dodelijke mix van ideologie, fraude en pseudowetenschap. Vavilovs tegenspeler is Trofim Lysenko, die wetenschappelijke wonderen belooft en door Stalin wordt gebruikt om onmogelijke hervormingen door te drukken. In De plantenjager uit Leningrad, de eerste historische roman van Louise O. Fresco, volgen we de hoop en wanhoop van een gedreven wetenschapper, tot Stalins net zich om hem sluit. Het is een aangrijpende geschiedenis van eerlijkheid en moed van een man die werkelijk heeft bestaan en die zich in veel opzichten kon meten met Darwin en Mendel. Zijn werk is vandaag de dag even relevant als in zijn eigen tijd. Louise O. Fresco (1952) is schrijver, wetenschapper en columnist voor NRC Handelsblad. Zij publiceerde eerder onder andere Hamburgers in het paradijs en de romans De kosmopolieten, De utopisten (shortlist Libris Literatuur Prijs) en De idealisten. Over De kosmopolieten: ‘Prachtige beelden, fraai geformuleerde mijmeringen over de werking van het geheugen, de zin van het leven en de rol daarin van het toeval en van doelbewuste keuzes. Een rijke, veelzijdige en goed geschreven roman.’ Elsbeth Etty, NRC Handelsblad Over De utopisten: ‘Fresco stelt een uitermate relevant thema aan de orde: het gebrek aan durf in een politieke praktijk die verlamd lijkt door de grote, actuele uitdagingen van ecologie, migratie en mondialisering. (...) In haar indrukwekkende compositie koos Fresco voor een beheerste, registrerende stijl waarin de goed getypeerde figuren een eigen stem kunnen krijgen.’ Juryrapport Libris Literatuurprijs ‘Kritisch cartografeert ze hun werdegang: vooral het menselijk mengsel van Michiels activisme, opportunisme en behaagzucht is raak. Hij belichaamt als het ware de hoofdloop van zijn generatie: van links activist tot maatschappelijk succesnummer.’ Rob Schouten, Trouw Over De idealisten: ‘Groots, zintuiglijk, word je een universum in geslingerd op een manier waarop natuurdocumentaires dat niet kunnen. Wie zo kan schrijven heeft mij te pakken.’ De Groene Amsterdammer ‘Fresco toont in deze ideeënroman op doorwrochte en uiterst serieuze wijze aan dat “goed doen” zo makkelijk nog niet is.’ De Volkskrant ‘Een bijzonder meeslepende roman, die hoofd én hart prikkelt.’ HP/De Tijd
ISBN:9789044649475
https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/louise-o-fresco-de-plantenjager-uit-leningrad/louise-o-fresco-de-plantenjager-uit-leningrad-recensie/
https://www.podbean.com/ew/pb-b268i-c3003ahttps://lobkefaasen.nl/podcast/13-ooit-aten-we-dieren-met-roanne-van-voorst/
Roanne van Voorst is schrijver, journalist en antropoloog. Ze heeft 12 jaar lang onderzoek gedaan naar de sociale impact van klimaatverandering en heeft voor deze onderzoeken geleefd op plekken waar mensen nu al met de gevolgen te maken hebben. Zo leefde ze voor lange tijd in Groenland bij een jagersgemeenschap en later in een sloppenwijk in Jakarta.
https://podcastluisteren.nl/ep/De-Correspondent-Ooit-aten-we-dieren-met-Roanne-van-Voorst
De afgelopen jaren is ze zich meer en meer gaan verdiepen in wat er nodig is om een klimaatcatastrofe te voorkomen en zo kwam het onderwerp dieren en bijproducten van dieren eten op haar pad. Ze schreef er zelfs een boek over: Ooit aten we dieren. Een boek waarin ze uiteenzet waarom de komende generaties met verbazing gaan terugkijken op de manier waarop ‘wij’ dieren behandelden, zelfs toen al lang bekend was dat dieren hieronder lijden en de productie van dierlijke producten een enorme bijdrage levert aan klimaatverandering.

In deze aflevering praat ik met Roanne verder over haar onderzoek naar de sociale impact van klimaatverandering en het toekomstscenario van de bioindustrie. Ze vertelt o

https://drive.google.com/file/d/1DakXcuYxoB_QawdXMx8N-T7zwOD-KI7V/view


The event will focus on the most recent regional climate information for the North and Central America region based on the latest IPCC WGI AR6 relevant for impact and risk assessment. The climatic impact-drivers (CIDs) framework will be introduced and future projection of the most relevant CIDs, with their past trend observations and attribution will be highlighted for each of the 8 AR6 subregions of North and Central America. The events will be enriched by examples of CID projections at several global warming levels (1.5oC, 2oC and 4oC) illustrated by mean of the Interactive Atlas facility. The plenary discussion will be followed by a Q&A session in separated breakout rooms where specific topic in different
languages will be discussed with the participants
Regional climate information: Climate change in North and Central America

Regional climate information: Climate change in North and Central AmericaRemoved EOL in October 2021 as external name provider due to continuing import errors, too many issues caused by using EOL (ungrafted taxa, authors being included in names, etc), which curators had to clean up, and that it was creating more issues than it solved.
Catalogue of Life was the second possibility to import taxa, now the only one:

Catalogue of Life’s 2012 is the only remaining external name provider. No plans to add more.
That option hasn’t shown photos for any taxon since the connection broke from the EOL facelift in spring 2018, as far as I know.
https://forum.inaturalist.org/t/eol-content-error-on-guides/4857/2

This *EOL v3 web services API is in its infancy*. So it need more suggestions.See whether it helps you:
About the web services API EoL did a complete site redesign about a year ago, and as you note that since guides are abandoned it was not fixed.
Maybe it’s related to not being able to pull taxon photos from EOL after they changed their site?

See here (end of last year, pre Discourse):
https://groups.google.com/forum/#!searchin/inaturalist/EOL|sort:date/inaturalist/QVJiUMAd-qQ/FmjmrWOjAQAJ

https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/79w-upMACYs

(it also happened in April/May 2018, but was fixed. As far as I know, the November/December issue with EOL photos is ongoing)

Sanne Spinoza Klokhuis Filosofie met haar leerlingen

Rapport Paddepoelsterweg KNNV 2001 Sprikkenburg Zernike by Andre Srepsoh on Scribd

https://forum.inaturalist.org/t/contributing-to-the-inaturalist-codebase/26081
https://github.com/seanclifford/inat-dev-setup
https://ubuntu.com/wsl
https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
RoegebosSloot, KoiterSloot, Oude GrieteTocht, GrieteTocht, MErodeGraft, RoegeBosTocht, OUde Held TOcht, KliefDiep
https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
 • Our Planet Now: COP26
  Tackling climate change: How far will you go?
  https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts


 • https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021

  ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?


 • ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

 • di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

 • wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

 • do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
  Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

 • https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021
  Webinar Waterkwaliteit
  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
  https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
  https://www.agrarischwaterbeheer.nl/
  samenmeettools zijn nog heel beperkt beschikbaar. denk aan ScanjeSloot, NitraatApp, handheld sensoren
  https://www.tauw.nl/projecten/sken-je-sloot.html https://www.agv.nl/onze-taken/schoon-water/waterkwaliteit-meten/sken-je-sloot-boeren-meten-eigen-sloot/ https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/akkerranden-drenthe-en-groningen-ingezaaid-voor-schoner-water

 • https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
  https://stinzenflora-monitor.nl/
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
  https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html
 • 由使用者 ahospers ahospers2021年11月05日 15:46 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論