276-26 februari 2022 - Vlaamse libellenstudiedag (Mechelen)

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

[b]Daan Drukker[/b]
Zelf aan de slag met het determineren met soortzoekers? Via deze link kun je alle soortzoekers vinden. Via deze pagina op de EIS-website krijg je een handig overzicht van de soortgroepen insecten en andere ongewervelden waar een soortzoeker beschikbaar voor is. Succes!

Linde Slikboer
Linde Slikboer vertelde over binnendijken als waardevol leefgebied voor insecten. Meer informatie en nieuws over het onderzoek naar insecten op dijken is te vinden op www.bestuivers.nl/dijkenproject.

Matthijs Courbois
Matthijs vertelde over (het) planten-gallen! Hij deelt graag onderstaande linkjes met jullie:

Lezingen & Filmpjes
Digitale excursie: https://www.youtube.com/watch?v=FGFurkIcArs
JN lezing Plantengallen: https://www.youtube.com/watch?v=FCfqbSgJYvY&t=8s
Stagepresentatie Annemoon Gallen op Zomereik: https://forum.waarneming.nl/index.php?topic=489809.0

Links van leuke websites
Informatie over bijvoorbeeld de levenswijze van plantengallen: http://plantengallen.com
Een grote verzameling galsoorten: https://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/
Aanmelden Gallennieuwsbrief: https://forms.gle/yDGbugMPHc35RXdK7
Het Gallenforum van waarneming.nl: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=81.0

Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.


https://www.odonata.be/activiteitenkalender/libellenstudiedagen/20229.30
26 februari 2022 - Vlaamse libellenstudiedag (Mechelen)
Onthaal met thee en koffie
10.00-11.20

De Rode lijst van de libellen van Vlaanderen, versie 2022
Geert De Knijf
La nouvelle Liste Rouge des libellules de Wallonie, versie 2022
Grégory Motte
Quiz
Anny Anselin & Hilde Vandevoorde
11.20-11.50

pauze
11.50-12.45

Algemene ledenvergadering LVV vzw
12.45-13.45

middagpauze
13.45-15.00

Oplossing en uitslag quiz
Anny Anselin & Hilde Vandevoorde
Hoe gedraagt de Bruine winterjuffer zich in het land van de Noordse winterjuffer?
René Manger
Het waarnemen van Bruine winterjuffers in hun overwinteringshabitat: met een goede voorbereiding een haalbare kaart
Patrick Heivers
15.00-15.40

pauze
15.40-17.00

Helpt de darmflora het Lantaarntje om om te gaan met een hittegolf?
Charlotte Theys
Herkenning en gedrag van de Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica)
Dirk Eysermans & Geert De Knijf
Te koud of te warm? Ben je dan meer gevoelig aan pesticiden?
Julie Verheyen
Libellenfauna van het Stropersbos
Tom Vermeulen & Brigitte Van Passe
17.00

Receptie
https://www.odonata.be/activiteitenkalender/libellenstudiedagen/2022

Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) STOWA

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om die kwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen de deelnemers de benodigde kennis bij elkaar en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Thema's: Ecologische waterkwaliteit, Toxiciteit, Gedragskennis, Gewasbescherming, Brakke wateren, Grondwater, Diergeneesmiddelen, Ketenverkenner, Gedragswetenschappen& Kennisvalorisatie.
http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

 1. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
  Het KIWK Ecologie webinar Maatregeleffectiviteit gaat in op het verkrijgen van inzicht in de vragen over wat we weten van de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen, hoe we deze kennis kunnen inzetten en wat dat betekent voor de KRW doelen anno 2027 en daarna. Met de analyse van >200 bestaande rapporten en >30 door waterbeheerders verzamelde gegevensbestanden over de effecten van ecologische maatregelen is een beeld verkregen van de ‘state of the art’ van ecologische maatregelen. Het bleek dat we er nog niet zijn en daarom komt ook de belangrijke vraag “hoe gaan we verder?” aan bod. Dit webinar biedt informatie over en wil een discussieplatform bieden omtrent huidige en in de toekomst benodigde kennis over ecologische maatregeleffectiviteit.
  Inleiding: Project KIWK Ecologie en Maatregeleffectiviteit Piet Verdonschot 15:00-15:05
  Lessen uit bestaande maatregeleffectstudies Anne-Marie van Noord, Jip de Vries 15:10-15:20
  Data-analyse van gemonitorde maatregeleffectstudies Gea van der Lee, Annalieke Bakker 15:30-15:40
  De weg vooruit Ralf Verdonschot 15:50-16:00
  https://www.stowa.nl/kennisimpuls
  http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst
  De waterkwaliteit is sinds 1980 significant verbeterd, maar vanaf 2009 stagneert in het grootste deel van de wateren de verbetering van de nutriëntentoestand. Dat komt doordat het huidige mestbeleid vooral gericht is op het verminderen van de nitraatbelasting van grondwater en niet op het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater. Ook wordt van sommige stoffen van de Europese lijst van probleemstoffen nog regelmatig de norm overschreden. Dit betreft echter vooral stoffen die inmiddels nagenoeg niet meer worden geloosd, maar die door nalevering uit bijvoorbeeld het sediment nog lange tijd in het water kunnen worden aangetroffen.

 2. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
  CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’
  https://www.stowa.nl/agenda/cop-beken-en-rivieren-begreppelen-van-beekdalen-wondermiddel-doodsteek
  Het is een wijdverbreid misverstand dat in verzuurde situaties waar voorheen kwel van basenrijk grondwater optrad, de aanleg van greppels zorgt voor de afvoer van zuur hemelwater en daardoor voor het herstel van de basenrijke kwel. Helaas zorgen greppels er juist vaak voor dat nat schraalland nog meer last krijgt van verdroging en verzuring.

  Camiel Aggenbach van KWR vertelt meer over dit dilemma aan de hand van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden. Vaak zijn maatregelen in de omgeving nodig die de kwelflux verhogen. Deze zullen besproken worden, maar er wordt vooral ingegaan op de optimale lokale inrichting en waterbeheer in verschillende situaties en wat ook vooral niet te doen. Een goede inrichting biedt ook kansen voor geleidelijke overgangen tussen aquatische en terrestrische milieus.

 3. Hoogleraar Zoetwater Herstelecologie aan de UvA Piet Verdonschot is hard in zijn oordeel over de wijze waarop Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders nu hun wateren monitoren en beoordelen.

  Er zijn overigens wel degelijk waterbeheerders die goed investeren in diagnostische monitoring en diagnose. Maar dat wordt volgens Verdonschot overschaduwd door het feit dat we ons sinds de implementatie van de KRW te veel hebben vastgebeten in de zesjaarlijkse rap
  https://publicaties.stowa.nl/stowa-ter-info-81/geen-getallen-maar-informatie-verzamelen

 4. https://www.dorsetwildlifetrust.org.uk/beavertalk220421 Dorset Wildlife Trust Beaver Project

  Dorset Wildlife Trust Beaver Project
  https://www.dorsetwildlifetrust.org.uk/beavertalk220421
  In February 2021, Dorset Wildlife Trust introduced a pair of beavers to an enclosed trial site in Dorset. In this exclusive talk for Dorset Wildlife Trust members only, Steve Oliver, (River Conservation Officer), talks about the project, shares photos and video footage of their behaviour and explains about the progress they've already made to start changing and shaping the landscape and surrounding habitat. Below you will find a recording of this fascinating and hugely popular talk to enjoy again, or for the first time.

 5. Landscoop | Inspringen met daadkracht | december 2021
  DPV-lezing Reinder Reinders: Van kano tot kapel,
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

 6. 'De brandgans: forens tussen Noordpoolgebied en Nederland
 7. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
  https://www.dorsetwildlifetrust.org.uk/beavertalk220421
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse
  Het programma van de gratis digitale IVN EIS insectenavonden (25 januari, 1 en 3 februari) is bekend! Aanmelden kan via de website van IVN: https://www.ivn.nl/.../zuid.../activiteiten/eis-dagen-2022  https://pbs.twimg.com/media/FJSNa79X0AU6hYB?format=jpg&name=900x900
  3 insectenavonden EISNedeland IVN Nederland Biodiversiteit in de tuin

  3 insectenavonden EISNedeland IVN Nederland Biodiversiteit in de tuin

 8. Hunnebedlezingen zijn dus niet doorgegaan ? Ik dacht dat ze dit online wilden gaan doen.

 9. Mycologen NMV lezingen heb ik voor de helft gemist

 10. FLoron Botanie heb ik ook gemist, ben toen met VWG meegeweest, geen zwarte specht helaas.

 11. Britsch Dragonfly Society moet ik ook nog bekijken op youtube.

 12. RVO Waddenzee

 13. Enige tijd geleden beloofden we u de opnames van het Science café over stoepplantjes. U kunt de opname terugkijken via de volgende link: https://youtu.be/UXB6t1EZGWc.
  : Understanding Plants - What a Plant Knows.

 14. https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/raggen-door-de-natuur-op-een-mountainbike-dat-moet-kunnen-toch-nee-zegt-de-rechter~b7678edc/

  Wanneer " natuurgebieden " zwaar gesubsidieerd vanuit de overheid omgetoverd worden tot recreatiegebieden en, handhaving uit den boze is zullen dieren steeds meer onderdruk komen te staan.
  Wanneer natuurorganisaties hand in hand lopen met de Hogere Overheid en Provinciale Overheden , zal geld het doel blijven en dieren steeds meer onderdruk komen te staan.
  Wanneer boerenland rondom natuurgebieden afgepakt wordt ten gunste van de gewenste toename en ongebreidelde expansie/ recreatiedruk door natuurorganisaties, komen wilde dieren steeds meer onder druk te staan.
  Wanneer geld op deze manier via misleidende N2000, NNN en Nationaal Parken constructies de, Oplossing zal zijn komen dieren steeds verder onder druk te staan.
  Wanneer te maken "wens" natuurinrichting doormiddel van het dumpen van vervuilde grondstoffen de " Oplossing" is zullen kwetsbare soorten nog verder onder druk komen te staan en verdwijnen .
  Natuurbeheer anno NU is een geld verdien model waar de natuur NIET mee gebaat is .
  https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/raggen-door-de-natuur-op-een-mountainbike-dat-moet-kunnen-toch-nee-zegt-de-rechter~b7678edc/  In 1972 bereikte de bezorgdheid over het milieu een tot dan toe ongezien hoogtepunt. Daar kan je meer over lezen in een boek dat vandaag verschijnt, met als titel: 'Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972'. Auteur Geert Buelens vertelt over zijn werk De afspraak (Canvas).
  Geert Buelens over 'Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972'  Ver weg van Amsterdam zijn Gisbert en Arjan afgereisd naar het beste moerasgebied van Noordwest Europa: de Oostpolder. Hier kan je één van Nederlands meest bijzondere soorten treffen: de witwangstern. Dit gebied is een toonbeeld van hoe de natuur zich kan herstellen als we ons daar voor inzetten en haar de ruimte geven. Met de terugkeer van de witwangstern als kers op de taart!  Nederland kan tijdens de vogeltrek gezien worden als een wegrestaurant voor vogels. De https://podcastluisteren.nl/ep/De-Vogelspotcast-22-SteltlopersBreebaartpolder is zo'n plek in Nederland, waar duizenden vogels foerageren voordat ze hun grote reis naar Afrika maken. Het is volgens Arjan DE plek om steltlopers te spotten, zoals de bonte strandloper en de zwarte ruiter. Met één ultieme zeldzaamheid: de breedbekstrandloper. Maar of dat gaat lukken...


  Het derde seizoen is daar en Gisbert staat meteen voor een grote uitdaging. Alles wat hij in de vorige twee seizoenen geleerd heeft kan volgens Arjan meteen de prullenbak in. Vogelen in het najaar is namelijk compleet andere koek. De vogels hebben nieuw kleed, ze roepen in plaats van zingen en de pasgeboren juveniele vogels lijken geenszins op de adulte. Op de grens van Groningen en Drenthe gaan ze opzoek naar de meest elegante roofvogel volgens Arjan: de Grauwe kiekendief.  Arjan en Gisbert vervolgen hun zoektocht naar de almachtige zeearend. De spanning is om te snijden en Arjan is hoorbaar geïrriteerd. Hij heeft natuurlijk een reputatie om hoog te houden... Niet vinden is voor hem geen optie! De heren zoeken de zeearend in een mooi stuk wildernis op de grens van Groningen en Friesland: het Lauwersmeer. Bij het horen van de naam beginnen vogelkenners al te watertanden. In dit gebied van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden broeden ruim 100 vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden watervogels.Een overzicht van het Lauwersmeer en de vogels in het gebied vind je op onderstaande kaart! https://www.np-lauwersmeer.nl/doen-zien/wandelen/.  Sep 22 2021
  Na een zomerstop trekken Arjan en Gisbert er weer op uit met verrekijker en telelens. Maar niet zomaar. Ditmaal zijn ze uitgenodigd voor een overnachting in natuurgebied het Lauwersmeer. Een waar vogelparadijs! De heren hebben een speciale missie: ze gaan op zoek naar de grootste roofvogel van Noord-Europa, de zeearend. Maar of dat in één aflevering gaat lukken...Een overzicht van het Lauwersmeer en de vogels in het gebied vind je op onderstaande kaart! https://www.np-lauwersmeer.nl/doen-zien/wandelen/ 15. https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
  https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047
  https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135
  https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377
  https://registry.opendata.aws/inaturalist-open-data/


 16. ist u dat we via onze agrarische landschappenkaart de kadastrale kaart 1811-1832 (ligging minuutplans) hebben ontsloten? Door op een vakje te klikken verschijnt een downloadlink naar de afbeelding van desbetreffende kadastrale kaart. https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/agrarische-landschappenkaart #landschap #erfgoed
  Mooi onderwerp voor een masterscriptie Landschapsgeschiedenis: “Gas(t) in het landschap”, onderzoek naar de invloed van gaswinning op het landschap van Centraal-Groningen sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren (1959). https://rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/2021-mascr-gast-landschap-m-van-der-meulen.pdf #gaswinning


 17. Topotijdreis is vernieuwd:
  •Scrollen door jaartallen gaat sneller.
  •Vergelijk kaarten of luchtfoto’s uit verschillende jaren met elkaar.
  •Het beeld met de kaart/foto op uw scherm is ruimer.
  •Meer mogelijkheden voor het delen via sociale media https://topotijdreis.nl
 18. https://www.twitch.tv/focusnatura 1 Basiscursus insecten les 2

  Streamt Education Series: General Knowledge Builder
  MORGEN LES 2 VAN DE BASISCURSUS INSECTEN.

  Morgenavond om half 8 is het zover. Les 2 van de basiscursus insecten gaat van start. Met onder andere alles over kevers, schorpioenvliegen, mierenleeuwen, gaasvliegen en kameelhalsvliegen. Daarnaast ga ik in op het op naam brengen van insecten, de must haves voor in de boekenkast en komen er heel veel handige internetpagina’s voorbij.

  Iedereen die zich heeft aangemeld op https://www.focusnatura.nl/activiteiten/online-activiteiten Heeft een mail gekregen met alle informatie voor morgen. Inschrijven kan nog steeds! 19. https://www.twitch.tv/focusnatura 3

  https://www.focusnatura.nl/ 4 MORGEN EERSTE LES BASISCURSUS INSECTEN

  De basiscursus insecten heeft al veel aanmeldingen gekregen. Wat leuk dat er zoveel interesse is! Als het goed is heeft iedereen een mail met uitleg gehad over de stream. Is de mail er niet? Kijk dan even in de spamfolder van je mailbox!

  Last minute aanmelden? Kijk dan op https://www.focusnatura.nl/activiteiten/online-activiteiten


  1. Onlangs installeerde het Nederlandse Robin Radar Systems een vogelradar op een Chinees vliegveld. Een primeur. De komende jaren wil het bedrijf nog meer radars op luchthavens in China plaatsen. Maar hoe bescherm je je technologie tegen Chinese spionage en namaak? Te gast is Tanja Claasen, chief operating officer van Robin Radar Systems.

   ROBIN is in het vliegverkeer de afkorting van Radar Observation of Bird Intensity.
   https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
   TNO heeft eind jaren 80 het succesvolle ROBIN (Radar Observation of Bird Intensity) ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht, een near real-time-monitorsysteem voor vliegbewegingen door vogels boven Nederland.

   In 2010 is ROBIN afgesplitst van TNO en verder gegaan als zelfstandig bedrijf Robin Rader [1]. Hoewel het niet onduidelijk is hoe deze ondernemer de technologie en patenten van deze waardevolle innovatie zomaar heeft kunnen overnemen.

   Nadat ROBIN verder ging als een zelfstandige commerciële bedrijf, bleef het sterk afhankelijk van publieke belastinggeld in de vorm van subsidies en overheidsopdrachten van o.a. de Ministerie van Defensie en Luchthaven Schiphol
   https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
   https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive
   https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/
   Om de effecten op het vogelverkeer te bepalen is in 2004 een kennisconsortium opgericht door belanghebbenden voor de productie van windenergie op zee in Nederland: We@Sea. Een van de deelnemers is Bureau Waardenburg (BuWa) uit Culemborg. Zij hebben op dat moment problemen met het door hen gebruikte geautomatiseerde Amerikaanse meetsysteem bestaande uit twee scheepsradars. Door de golfreflectie van de zee lukt het BuWa niet om hun dataset betrouwbaar te maken. Daarom benaderen ze TNO om een vogelradar te ontwikkelen die wel zeeclutterbestendig zou zijn. Tegen eind 2006 zou zo’n vogelradar moeten worden geleverd. Dat systeem wordt het ROBIN Lite-systeem. ROBIN-Lite bestaat uit twee delen:

   Ten eerste een horizontaal ronddraaiende radar die in een diameter van 20 km rond de radar alle posities en vliegbewegingen van vogels registreert. Dit kan in principe iedere willekeurige maritieme radar zijn.
   Ten tweede een verticale radar met een paar nieuwe mogelijkheden. Deze verticale radar bestaat uit twee parallelle antennes:
   Een antenne die geen puls uitzendt maar een continu radarsignaal.
   De gekoppelde tweede antenne neemt continu alle radarreflecties waar.
   De ‘solid state’ vertikale radar maakt gebruik van geïntegreerde circuits en is daardoor minder onderhoudsgevoelig. Deze radar kan 4 tot 8 kilometer ver kijken en kan daarbij hoogte meten. Omdat de radar weinig vermogen uitstraalt – vergelijkbaar met de uitgezonden energie van een mobiele telefoon – mag hij stil staan en kun je er ook de vleugelslag van vogels mee meten.

   Met het gecombineerde systeem is te detecteren welke vogels gevaarlijk dicht in de buurt van welke windmolens vliegen. Juist die windmolens die een gevaar opleveren voor vogels, zijn dan snel stil te zetten.
   https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/


 20. 由使用者 ahospers ahospers2022年01月20日 18:30 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論