440.de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11 Rond 2010 werkt het systeem goed maar in de winter moest het grijze water alsnog naar de zuivering. Via het Utrecht project het zwarte en grijze water verbeteren. n 2013 en 2014 heeft in de wijk Drielanden een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten in zwart afvalwater (toiletspoeling) door middel van helofytenfilters plaatsgevonden. Na afloop en evaluatie van dit onderzoeksproject is er voor de bewoners van Drielanden een boekje gemaakt met informatie en interviews met betrokkenen. Helaas is het met de verspreiding hiervan niet helemaal goed gegaan. Her en der zijn er bij diverse gelegenheden wat boekjes uitgedeeld maar het is geheel onduidelijk wie er nu wel of niet een exemplaar hebben ontvangen. Daar komt nog bij dat er een groot aantal boekjes bij de gemeente zijn zoekgeraakt. Enige tijd geleden zijn er weer een honderdtal boekjes boven water gekomen en geïnteresseerden kunnen alsnog een exemplaar ontva Lucas Lauxen had een zelfvoorzienden de woning met regenwater
 1. Afvalwaterproject Drielanden
 2. Sinds 2012 onderzoekt de gemeente Groningen de mogelijkheid om afvalwater lokaal te zuiveren. Dat gebeurt in Waterland, een van de straten in de wijk Drielanden. De afvalwaterstromen van 166 huishoudens worden gescheiden afgevoerd en gezuiverd. Zwart water (toilet) stoomt eerst door een septic tank, grijs water (douche, keuken) rechtstreeks door een helofyten(riet)filter. Dit met als doel dat het gezuiverde afvalwater uiteindelijk kan worden geloosd op het oppervlaktewater in de wijk. Ook het regenwater is afgekoppeld en wordt rechtstreeks naar het oppervlaktewater geleid. De gemeente werkt tijdens dit project samen met lokale en landelijke organisaties en specialisten. En met een aantal bewoners, als Klankbordgroep. Meer weten? Bekijk nu de film https://www.youtube.com/watch?v=I2BxHV45CPw.

  Afvalwaterproject Drielanden wordt mede mogelijk gemaakt door:
  Interreg Deutschland Nederland. Europees fonds voor regionale ontwikkeling
  https://www.drielanden.nl/waterbeheer/154-film-afvalwaterproject-drielanden

 3. Onze wijk Drielanden staat bekend op het gebied van het duurzaam bouwen. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is het watersysteem. De afgelopen vier jaren is dit systeem nauwlettend gevolgd en onderzocht door een van onze wijkbewoners, Jan van Dijk. Van dit vierjarig onderzoek is nu een rapport verschenen waar we hier een korte samenvatting van geven. Het rapport heeft de titel "Stedelijk Waterbeheer Drielanden, evaluatie" meegekregen.

  Nergens is de relatie tussen milieubewust handelen en de consequenties daarvan zo zichtbaar geworden als in Waterland. Het onderstreept een van de belangrijkste uitgangspunten van het integraal waterbeheer: betrokkenheid van alle deelnemers is voorwaarde voor het succes van het proces.

  Wat is er op het gebied van waterbeheer in Waterland gerealiseerd:

  drinkwaterbesparing
  gescheiden afvoer van regenwater en opslag in vijvers en bodem
  natuurvriendelijk water- en oeverbeheer
  herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van het woongebied
  toepassing helofytenfilters voor grijs afvalwaterzuivering
  De afvoer van regenwater gebeurt in Zon- en Mooiland door middel van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en in Waterland door middel van een regenwaterriool of door vrije afstroming naar het wijkoppervlaktewater. Het wijkoppervlaktestelstel is een gesloten systeem waarin gebiedsvreemd polderwater zoveel mogelijk geweerd wordt.

  Het grijze afvalwater (keuken, douche en (af)wasmachine) wordt in het helofytenfilter gezuiverd. 110 huishoudens in Waterland zijn aangesloten op een gescheiden riool die dit grijze afvalwater afvoert naar het helofytenfilter. Het water verblijft gemiddeld 18 dagen in dit filter. Vervolgens gaat het naar een tweede vloeiveld, het wijkwaterfilter waar het circa twee dagen verblijft. In de wintermaanden wordt het systeem buiten gebruik gesteld omdat de gewenste bacterien onder een bepaald temperatuursniveau (10 graden) niet actief zijn.

  In de seizoenen 1996 tot en met 1999 is onderzoek gedaan of het systeem goed werkt. Het is gebleken dat de zuiveringsprestaties van het systeem prima is. Wel wordt in het rapport opgemerkt dat ondanks maatregelen de geur bij bepaalde weersomstandigheden wel is afgenomen maar toch nog zo sterk is dat het een nadelige invloed heeft op het woonklimaat. Desondanks is hierover niet officieel geklaagd.

  Aanbevolen wordt in het rapport dat indien de geuroverlast niet verminderd overwogen dient te worden om het project te beëindigen en het systeem zodanig aan te passen dat wel het wijkoppervlaktewaterkwaliteit geoptimaliseert kan worden. Helofytenfilters of zuiveringsmoerassen zijn aangelegde of natuurlijke bassins waarin met behulp van moerasplanten (helofyten), meestal riet, water gezuiverd wordt.

  Belangrijk voor het slagen van het project is de medewerking van de bewoners van Waterland. Niet alle bewoners zijn op de hoogte van de milieuvriendelijke aspecten van het wonen in Waterland in het algemeen en de aanwezigheid van de grijs afvalwaterzuivering in het bijzonder. Het is belangrijk om af te zien bijvoorbeeld van het gebruik van bepaalde (schoonmaak)middelen waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen stoffen die "liever niet" en "absoluut niet" gebruikt mogen worden. Bij de "liever niet stoffen" worden o.a. synthetische wasmiddelen, wasverzachters, ammoniak en gootsteenontstoppers genoemd. De "absoluut niet stoffen" zijn chloor en verfverdunners bijvoorbeeld.

 4. In Drenthe is, door Ate Dijkstra, een aantal jaren goed bijgehouden op welke bloemen vlinders drinkend werden aangetroffen. Hieruit blijkt dat een aantal vlinders paardenbloem regelmatig gebruikt. Van de zesentwintig vlindersoorten waarvan er voldoende gegevens waren, werden er acht meer dan gemiddeld op paardenbloem gevonden. In volgorde van het belang waren dat argusvlinder, citroenvlinder, oranjetipje, kleine vos, klein geaderd witje, klein koolwitje, dagpauwoog en groot koolwitje. Dit zijn allemaal soorten die in het (vroege) voorjaar aanwezig zijn en dan is er niet veel keus aan nectarplanten, zeker niet in het agrarisch gebied. Om diezelfde reden is bloeiende paardenbloem ook voor bijen en andere insecten belangrijk. Naast nectarbron is die namelijk ook leverancie https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25056
 5. JBU tabellen Online


  Dit jaar begint de JBU met het maken van een digitaal archief. Elke maand worden oude, uitverkochte uitgaves van de JBU als PDF op de website gezet. Er staan inmiddels zeven uitgaves online:
  https://jeugdbondsuitgeverij.nl/digitaal-archief/


 6. Graafwespen van de Benelux, geschreven door Wim Klein. Deze determinatietabel is een standaardwerk in het Nederlandse graafwespenonderzoek. Veel soorten zijn met deze tabel, in combinatie met het supplement te determineren;


 7. Graafwespen van de Benelux, supplement, geschreven door Wim Klein. In dit supplement staan veel verbeteringen en enkele nieuwe soorten voor de eerdere uitgave. Samen met bovenstaande een gedegen werk om graafwespen mee op naam te brengen;


 8. Wielwebspinnentabel, geschreven door Ron van 't Veer. Dit betreft een vrij bijzondere determinatietabel. De wielwebspinnen zijn op naam te brengen, maar ook zijn er beschrijvingen van de webben en ecologie. In de uitgave wordt ook besproken hoe de spinnen te vinden zijn en er zijn veel mooie en nuttige tekeningen toegevoegd;


 9. Spillebeenvliegen, wortelvliegen en wolzwevers van Noordwest-Europa, geschreven door V.S. van der Goot & M.P. van Veen. Van deze tabel zijn twee drukken verschenen, hiervan is de laatste druk beschikbaar;


 10. Plooivleugelwespen, geschreven door Raimond Hensen. Een van de laatste tabellen van alle plooivleugelwespen in Nederland. De tweede en tevens laatste druk van deze tabel staat op de website;
  De hommels van Nederland, geschreven door Jan van der Blom. De gewijzigde druk van 1996 staat op de website;


 11. Inventarisatiehandleiding, beschreven door Max Batenburg. De vijfde druk is beschikbaar

  1. https://www.herenboeren.nl/webinars/ Monitoring van Biodiversiteit
   Op 15 februari 2023 deelden Joke Stoop (biologe en beleidsmaker monitoring bij Herenboeren Nederland) en Anne Proot (biologe en mede-oprichter Herenboeren Duinstreek, Bergen NH) hun kennis over monitoring van biodiversiteit. Eén van de 3 pijlers van een Herenboerderij is ‘natuurgedreven voedselproductie’. Dat betekent o.a. dat we naast het produceren van voedsel óók de bodem willen verbeteren en biodiversiteit willen vergroten. Maar hoe vergroot en meet je biodiversiteit? Joke vertelde over het doel van monitoring: welke soorten vinden we eigenlijk interessant en ‘wat heb je eraan’? Anne is coördinator van een enthousiaste vrijwilligersgroep ‘Monitoring Biodiversiteit’ met meer dan 30 leden. Zij gaf ons mooie praktijkvoorbeelden van Herenboeren Duinstreek. Het webinar inclusief de beantwoording van de vragen van de deelnemers duurt 80 minuten.

   Eén van de 3 pijlers van een Herenboerderij is ‘natuurgedreven voedselproductie’.

   Uitgangspunt in een natuurgedreven voedselproductiesysteem is de kracht en complexiteit van natuurlijke processen, en het ontwikkelend en parerend vermogen daarvan. Observeer en lees de natuur, laat haar voor je werken, werk mét haar en ga er niet tegenin: dat maakt het geheel sterker.

   Als je de natuurlijke processen (onder- en bovengronds, met het geheel van relaties tussen plant, dier, bodem, micro-organismen e.d.) als uitgangspunt neemt, ontstaat op termijn een veerkrachtig en (bio)divers systeem met veel (natuur)waarden in een waardevol landschap.

   Dat systeem, feitelijk een cross-over van wat we nu nog ‘landbouw’ en ‘natuur’ noemen, kan zich dan met een minimum aan externe inputs in stand houden én ontwikkelen.

   Hoe zijn we daar in de praktijk op de Herenboerderij mee bezig? Hoe vergroten (en meten) we biodiversiteit?

   Dat is nog niet zo eenvoudig. Maar we vinden het wel heel belangrijk!
   Ontdek er vanavond meer over, en laat je inspireren.

   Sprekers:
   1) Joke Stoop (bioloog en beleidsmaker monitoring bij Stichting Herenboeren Nederland)
   2) Anne Proot (bioloog en mede-oprichter van coöperatie Herenboeren Duinstreek in Bergen, NH)

   Joke en Anne vertellen over de ups en downs van het monitoren van biodiversiteit op de Herenboerderij.

   Joke zal ingaan op de vraag wat het doel is van het monitoren van allerlei soorten. Welke soorten vinden we interessant? En wat heb je eraan?

   Anne is coördinator van een ontzettend enthousiaste vrijwilligersgroep ‘Monitoring Biodiversiteit’ waar maar liefst 30 leden van Herenboeren Duinstreek (Bergen, NH) bij zijn aangesloten. Zij geeft ons mooie praktijkvoorbeelden van deze werkgroep het afgelopen jaar mee bezig is geweest op het gebied van monitoring van de biodiversiteit op de boerderij.

   Het webinar inclusief de beantwoording van de vragen van de deelnemers duurt 80 minuten.

  2. Documentaire over de biodiversiteit in ons land, n.a.v. het jaar van de biodiversiteit.

   In de documentaire maakt evolutiebioloog Dirk Draulans een stand van zaken op van de biodiversiteit in ons land, met andere woorden: de verscheidenheid van levende wezens. Wetenschappers zijn niet over het algemeen niet hoopvol. Planten- en diersoorten verdwijnen in sneltempo. In heel de wereld en dus ook in België. En dit mede door toedoen van de mens. Is de situatie echt zo dramatisch? Of kunnen we er met z'n allen nog iets aan doen? Dat zien we in deze documentaire.

   Dirk Draulans praat met academici, overheidsinstanties, organisaties en natuurliefhebbers. Niet bang om zijn handen vuil of zijn schoenen nat te maken, trekt hij ook zelf de natuur in om uit te vissen hoe ernstig de situatie is, en wat eraan gedaan kan worden. Dirk neemt ons mee op een boeiende en verrassende ontdekkingstocht van stad tot polder, van bos tot strand en van vijver tot zee. De documentaire toont interessante initiatieven die de verdwijning van de biodiversiteit tegengaan Er zijn ook soorten die het goed doen, zowel op wereldschaal als in eigen land.


  由使用者 ahospers ahospers2023年04月11日 19:08 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論