442.LandVanOns.Herenboeren.Webinars

Participatie van Leden

Op 15 maart 2023 vertelden Prof. Tine de Moor (Erasmus Universiteit) en Christiaan Bikker (HAS Hogeschool) over participatie van leden in een coöperatie zoals Herenboeren. Tine de Moor is mede-oprichter van ‘Collectieve Kracht’, een kennisplatform voor burgerinitiatieven. Zij deed veel onderzoek naar het groeien en bloeien van burgercoöperaties. Christiaan Bikker schreef in 2022 zijn masterscriptie Antropologie over participatie van leden bij Herenboeren Wenumseveld (Apeldoorn). Hij deelt hieruit een aantal highlights en conclusies. De video inclusief de beantwoording van de vragen van de deelnemers duurt 87 minuten. NB: de eerste 4.08 min bevatten geen bewegend beeld i.v.m. de privacy van enkele deelnemers, je hoort dan wél de intro op het webinar!

Monitoring van Biodiversiteit

Op 15 februari 2023 deelden Joke Stoop (biologe en beleidsmaker monitoring bij Herenboeren Nederland) en Anne Proot (biologe en mede-oprichter Herenboeren Duinstreek, Bergen NH) hun kennis over monitoring van biodiversiteit. Eén van de 3 pijlers van een Herenboerderij is ‘natuurgedreven voedselproductie’. Dat betekent o.a. dat we naast het produceren van voedsel óók de bodem willen verbeteren en biodiversiteit willen vergroten. Maar hoe vergroot en meet je biodiversiteit? Joke vertelde over het doel van monitoring: welke soorten vinden we eigenlijk interessant en ‘wat heb je eraan’? Anne is coördinator van een enthousiaste vrijwilligersgroep ‘Monitoring Biodiversiteit’ met meer dan 30 leden. Zij gaf ons mooie praktijkvoorbeelden van Herenboeren Duinstreek. Het webinar inclusief de beantwoording van de vragen van de deelnemers duurt 80 minuten.

Toegang tot Grond

Op 16 januari 2023 gingen Geert van der Veer (oprichter Herenboeren), Michiel de Koe (rentmeester) en David Harleman (asr Dutch Farmland Fund) met elkaar en met het publiek in gesprek over over de (on)mogelijkheden omtrent het verwerven van grond voor de landbouwtransitie. Herenboeren werkt aan een gezonde, vitale bodem als basis van ons bestaan. Maar het is niet altijd makkelijk voor Herenboerderijen, én voor andere veranderingsinitiatieven in de landbouw, om letterlijk ‘voet aan de grond’ te krijgen. Toegang tot een betaalbare, vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is nog vaak beperkt. Toch gebeurt er ook een hoop dat ons positief stemt! Het webinar en de beantwoording van de vragen van de deelnemers duurt 80 minuten.

Why How What Herenboeren

Op 2 februari 2022 vertelde Geert van der Veer, oprichter van Herenboeren, zijn verhaal over het waarom, hoe en wat rondom Herenboeren. Wat houdt het concept in, wat houden de pijlers natuurgedreven, sociaal & cultureel verbonden en economisch gedragen in en waarom zijn de zeven uitgangpunten zo belangrijk in het Herenboeren-concept. Dit webinar is interessant voor iedere Herenboer en iedere geïnteresseerde die overweegt Herenboer te worden. Het webinar en beantwoording van vragen van de deelnemers duurt 60 minuten.

Het varken in de landbouw

Op 16 februari 2022 gaf Adriaan Antonis een Webinar over het varken. Adriaan Antonis is onderzoeker bij WUR, veearts én biologisch dynamisch boer. Hij nam ons mee in de geschiedenis van het varken en keek samen met ons naar de toekomst van het varken in de kringlooplandbouw. Is er in de landbouw van de toekomst in Nederland plaats voor de varkenshoeder? Kijk en luister mee naar dit razend interessante en leerzame onderwerp! Het webinar en beantwoording van vragen van de deelnemers duurt ongeveer een uur.

Mentale Oogst

Op 23 maart 2022 gaf Marjolein Elings een Webinar over het onderwerp Mentale Oogst. Marjolein Elings is verbonden aan de WUR waar zij onderzoek doet naar zorgboerderijen. We leggen uit wat we verstaan onder mentale oogst en vervolgens deelt Marjolein Elings haar onderzoeksresultaten en vertelt daarbij welke effecten het werken op een (zorg)boerderij heeft op de deelnemers. Zouden Herenboeren-leden deze effecten ook ervaren wanneer zij meewerken op hun Herenboerderij? Een lid van Herenboeren Wenumseveld uit Apeldoorn deelt zijn ervaring met ons. En welke oogst, naast de wekelijkse groenten/fruit/eieren/vlees, haal je zelf op wanneer je op jouw eigen Herenboerderij komt of wanneer je meewerkt? Doe jij al aan agro-fitness? Dit webinar duurt ongeveer 70 minuten.

Gezonde bodem / gezonde plant

Op 6 april 2022 gaf Bart Willems een webinar met als onderwerp Gezonde bodem / gezonde plant. Bart Willems is teeltadviseur bij Herenboeren Nederland en bij de Warmonderhof leidde hij honderden tuinders op in de biologische dynamische tuinbouw. Bart vertelt over de verscheidenheid aan bodems en kwaliteiten daarvan op de verschillende Herenboerderijen. Daarnaast stelt Bart ons de vraag wanneer een bodem en een plant gezond zijn, en waaraan kun je dit zien? Met dit webinar lichten we een tipje van sluier op over de bodem en over de (groente)planten. Hopelijk smaakt dit webinar naar meer en duiken we binnenkort samen nog eens dieper de bodem in. Dit webinar duurt 90 minuten.

Webinar april 2020

Herenboeren Nederland hield in april 2020 een online webinar om geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, in staat te stellen kennis te maken met onze beweging. In dit webinar gingen we ook in op de praktische kanten van het Herenboeren-schap. Wat houdt het in om Herenboer te worden?

 • https://bavvelt.nl/index_htm_files/Rasquert%20Projectbeschrijving%202021.pdf
 • https://www.rabobank.com/nl/raboworld/articles/planting-crops-with-trees-drives-magical-reforestation-in-costa-rica.html Costa Rica heeft naam gemaakt als ecotoeristische bestemming, een natuurlijk paradijs van biodiversiteit. Het land telt meer dan twintig nationale parken, regenwouden, nevelwouden, tropische droogbossen, natuurgebieden en fascinerende flora en fauna. Maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de ontbossing in Costa Rica op zijn hoogtepunt was, zag het land er heel anders uit. Volgens sommige schattingen daalde de bosbedekking tot slechts 25 procent van het land. Andere deskundigen houden het op een bosoppervlakte van veertig procent op het dieptepunt. Costa Rica plant momenteel ongeveer zeven keer zoveel bomen als dat het kapt, volgens Víctor Milla Quesada, vertegenwoordiger van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN in Costa Rica. "Maar we zijn er nog niet helemaal”, aldus Bryan Finegan, die opmerkt dat het risico van bosbranden als gevolg van klimaatverandering en de resulterende droogte een bedreiging zou kunnen vormen voor het herstel van de bossen.
 • https://jeugdbondsuitgeverij.nl/digitaal-archief/ https://jeugdbondsuitgeverij.nl/digitaal-archief/inventarisatiehandleiding-1982/ https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/03/Inventarisatie-Handleiding.pdf
 • In Nederland komen naast de honingbij nog bijna 360 bijensoorten voor. Ieder met zijn eigen leefwijze en favoriete planten. De helft daarvan staart op de rode lijst en om goed te monitoren hoe het hen vergaat is er maar één methode: meten. Verwonderaar Doret ruilde een werkdag in voor een teldag en verdiept zich sindsdien in het bijenleven op één specifieke plek. Zo draagt ze bij aan de wetenschap, en daar krijgt ze veel voor terug.
 • https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018a.pdf https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2017/04/2012-b-min.pdf https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/paardenbloemen-belangrijk-voor-vlinders-en-bijen file:///C:/Users/HospersA/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/76e76ef2-1846-46e8-93fe-9ccfc9632054/VLIN2003018004005.pdf file:///C:/Users/HospersA/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/3766e6e3-59c3-4efd-901e-fee68d44cd4a/2019034001008.pdf https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2017/04/2011-b.pdf
 • https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2017/04/2011-b.pdf Vlinders zijn wat nectarplanten betreft ware opportunisten. Desondanks zijn er wel bepaalde lijnen te construeren. Allereerst dient de bloeitijd van de nectarplant samen te vallen met de vliegtijd van een bepaalde vlindersoort. Akkerdistel is bijvoorbeeld een geliefde nectarplant maar men zal nooit een oranjetipje op een akkerdistel aantreffen omdat de bloeitijd buiten de vliegperiode van het oranjetipje valt. In sommige milieus zoals heide en hoogveen is ook het aantal plantensoorten gering en dus het aantal geschikte nectarplanten. Vlindersoorten die in dat soort milieus vliegen, zoals de heide – en hoogveenvlinders veenbesblauwtje, heideblauwtje etc., zijn dan ook op weinig plantensoorten foeragerend aangetroffen (tabel 1). Het gaat voornamelijk om gewone dophei en struikhei. Verder is ook de mate van voorkomen van belang. Sommige plantensoorten zijn erg geliefd als nectarplant maar komen van nature slechts verspreid en in lage aantallen voor en zijn als nectarplant van beperkt belang. Een voorbeeld van een dergelijke plant is koninginnenkruid. Wat het aantal plantensoorten betreft waarop een vlindersoort nectardrinkend is waargenomen staan in Drenthe klein geaderd witje en klein koolwitje, met respectievelijk 111 en 99 plantensoorten, op nummer een en twee. Beide soorten zijn zeer algemeen en vliegen in meerdere generaties per jaar en benutten daardoor een groot scala aan nectarplanten. Opvallend is dat ook zwartsprietdikkopje, met 85 plantensoorten, in de top drie staat. Als een van de kleinste dagvlindersoorten van ons land ziet hij kans een groot aantal nectarplanten te benutten. Hij vliegt namelijk zowel op plantensoorten met kleine bloemen als op plantensoorten met grote bloemen. Voor de grotere vlindersoorten zijn plantensoorten met kleine bloemen van weinig betekenis Welke plantensoorten zijn voor dagvlinders in Drenthe nu het meest interessant (tabel 2). Voor de heide – en hoogveenvlinders is dat gemakkelijk het zijn namelijk gewone dophei (Erica teralix) en struikhei (Calluna vulgaris). Voor vlinders die min of meer gebonden aan bos of andere houtopstanden namelijk eikenpage, boomblauwtje,groentje en bont zandoogje is sporkehout (Rhamnus frangula) een belangrijke nectarbron. Braam (Rubus spec) is vooral geliefd bij groot dikkopje, koevinkje, bruin zandoogje en landkaartje. Boerenwormkruid (Tanecetum vulgare) en gewoon duizendblad (Achillea millefolium) scoren hoog bij bruine vuurvlinder en kleine vuurvlinder. Stijf havikskruid (Hieracium laevigatum) is geliefd bij de citroenvlinder, klein koolwitje en argusvlinder. Het gaat daarbij vooral om de tweede bloei van stijf havikskruid in de herfst. Deze tweede bloei treedt op nadat de vegetatie in de zomer al een keer s gemaaid. De belangrijkste nectarplant voor een aantal dagvlinders in Drenthe is akkerdistel (Cirsium arvensis). Zowel bij zwartsprietdikkopje, citroenvlinder, distelvlinder, dagpauwoog, landkaartje, oranje zandoogje en bruin zandoogje staat deze soort op nummer een. Bij groot koolwitje, klein koolwitje, koevinkje, staat deze nectarplant op de tweede plaats. Andere interessante nectarbronnen voor dagvlinders zijn verder vertakte leeuwentand (Leontodon autumnalis). Deze meer naar de herfst toe bloeiende soort wordt vooral door argusvlinder, klein koolwitje en klein geaderd witje bezocht. In het voorjaar is pinksterbloem (Cardamine pratensis) niet alleen de belangrijkste waardplant maar ook de belangrijkste nectarbron voor het oranjetipje. De bloeiwijzen van grote kattenstaart (Lythrum salicaria) zijn vaak behangen met klein geaderde witjes. Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum) is geliefd bij veel soorten maar is de verspreiding te beperkt om een belangrijke rol als nectarplant te spelen In stedelijke milieus is vlinderstruik een zeer belangrijke nectarbron. Tenslotte foerageert landkaartje vaak op schermbloemen zoals gewone berenklauw. In dit overzicht ontbreekt een zeer belangrijke nectarplant namelijk Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea)). Deze soort is in Drenthe vooral na 2000 zeer algemeen geworden maar ontbreken kwantitatieve gegevens om het belang van deze nectarbron voor dagvlinders in Drenthe te schetsen. Verder zijn er nog wel meer aspecten die aandacht verdienen. Zo wordt op sommige plantensoorten het ene jaar wel het andere jaar nauwelijks door dagvlinders bezocht. Klein koolwitje en klein geaderd witje vliegen ondermeer op gewoon wilgenroosje (Chamaenerion angustifolium). Andere dagvlindersoorten zie je niet of nauwelijks op gewoon wilgenroosje vliegen. De reden is mij onbekend. Kor
 • https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/overige-pagina-s/nieuwsbrieven/ontvangen https://www.vliz.be/nl/vliz-nieuwsbrief nze inheemse dieren. De inheemse plantensoorten hebben een lange geschiedenis met de diersoorten die hier voorkomen, waardoor er vaak veel interacties zijn tussen deze planten en dieren. Dit geldt voornamelijk voor mono- of oligofage diersoorten en voor planten (zoals orchideeën) die heel specifieke interacties met een bepaalde insectensoort hebben ontwikkeld waar hun voortbestaan (voortplanting) van afhangt. Dit laatste geldt weliswaar voornamelijk voor tropische orchideeën, maar het is als voorbeeld bedoeld (en onze soorten zijn natuurlijk in de tropen juist weer exoten). Exotische planten nemen daardoor ruimte in beslag die anders door inheemse planten gebruikt had kunnen worden. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat een inheemse soort als waardplant dient voor 10 diersoorten en een exoot misschien voor 1 of 2 diersoorten, dan neemt daarmee de complexiteit en biodiversiteit af. Dit geldt uiteraard voornamelijk voor plant/dier-interacties waarbij de plant direct als voedselbron dient. Als nectarplant is het over het algemeen iets minder specifiek (behalve dus bijvoorbeeld bij orchideeën), hoewel een aantal gekweekte exotische plantensoorten weinig tot geen nectar aanbieden maar wel insecten lokken. De inheemse insecten hebben geen ervaring met deze planten en zullen dus fanatiek bij de bloemen naar nectar zoeken en zo energie verspillen. Wat betreft dat inheemse soorten beter aangepast zijn aan het klimaat of beter bestand zijn tegen klimaatveranderingen klopt niet per se. Sommige exoten doen het hier juist beter dan inheemse soorten (tot het invasieve aan toe) en een aantal inheemse soorten is hier aangepast op een heel specifiek (micro)klimaat en biotoop. Met klimaatverandering kunnen deze biotopen makkelijk veranderen en de inheemse soorten hebben lang niet altijd de mogelijkheid om met de klimaatverandering mee te bewegen (en sterven dus makkelijk uit). Exoten (die hier verkocht worden) zijn over het algemeen niet zo kwetsbaar. Maar uiteraard geldt wel weer dat inheemse soorten een duidelijke plek in het ecosysteem hier hebben en dus echt deel uitmaken van onze natuur. Dit geldt dan minder voor exoten. https://www.vliz.be/nl/vliz-nieuwsbrief
 • https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302 De vele advieslijsten op het internet zijn dus goedbedoeld en niet perse slecht, maar slaan dus vaak de bal mis en promoten niet die planten die onze meer bedreigde bijensoorten net nodig hebben. Onze analyses tonen aan dat die topplanten bij uitstek onze inheemse (on)kruiden zijn die gewoon aanwezig kunnen zijn in gazons door wat minder frequent te maaien of in graslanden met een geschikt maaibeheer. Onze meest banale tuinplant, de paardenbloem, bleek immers met kop en schouders boven alle andere planten uit te steken. Ook andere planten die in heel wat tuinen te vinden zijn, zoals jacobskruiskruid, rode klaver, wilde peen en gewone ereprijs, staan hoog in de top 25. Verschillende van de topplanten zijn tegelijkertijd net die planten die in veel tuinen of andere plaatsen intensief bestreden worden, kijk maar naar de nummer 1, de paardenbloem. Hetzelfde kan gezegd worden over jakobskruiskruid, onze nummer 5 in de lijst. Deze plant is giftig voor runderen en paarden, waardoor het voor veehouders en paardenliefhebbers een echte probleemplant is. Ook distels zijn erg belangrijk met akkerdistel op de 4de plaats en speerdistel (50 soorten) en kale jonker (43 soorten) net buiten de top 25. De bestrijdingsplicht voor distels is intussen weggevallen, maar toch worden de planten op veel plaatsen nog bestreden. https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302
 • . Zeldzamere, meer gespecialiseerde insecten vindt je op die exotische planten veel minder tot niet. Voorbeeld zijn de Amerikaanse guldenroedes maar ook bijvoorbeeld de vlinderstruik, die wel aantallen insecten aantrekken, maar niet nuttig zijn voor de meer onder druk staande insectensoorten (en waarvan het blad niet wordt gegeten door inheemse insecten ...). Een andere vraag is of cultivars van inheemse soorten evengoed zijn als de oorspronkelijke wildvorm van die inheemse soorten. Daar is niet zoveel over bekend. Waar het op lijkt is dat bontbladige planten welliswaar duidelijk langzamer groeien als normaal groene, maar door insecten evengoed worden gebruikt als de groene vormen. Donkerbladige vormen (b.v. rode beuk) lijken minder in trek te zijn bij plantenetende insecten, doordat de donkere kleurstof een afweermiddel tegen insecten is (groenbladige planten van dezelfde soorten hebben die donkere stof ook, maar in veel mindere hoeveelheid). Wanneer je kijkt naar bloembezoek, maar die bladkleur niets uit.
 • sommige exoten zijn zo in trek bij bloembezoekende insecten dat dit ten koste kan gaan van de bestuiving van inheemse plantensoorten. Dit zou het geval kunnen zijn met de bijenboom (bee-bee tree), die ook potentieel invasief is. Door bijenhouders de hemel in geprezen, maar voor de natuur geen geweldig ding.
 • Hommels hebben steun nodig: In tegenstelling hetgeen vele mensen denken gaat het slecht met vele hommelsoorten. Vooral klaver specialisten (daarom verkopen wij ook rode- en witte klaver in onze webshop). Maar ook de meer algemenere hommelsoorten zijn kwetsbaar. Het is belangrijk dat vanaf het vroege voorjaar tot laat in de zomer voldoende voedsel beschikbaar is. Daarom stimuleren en verkopen we diverse bloembollen soorten (ook cultuursoorten) en onze bloemenmengsel met cultuursoorten. Deze mengsels hebben wel degelijk een waarde i.t.t. de diverse (vage) (carnavals)mengsel met gevuld-bloemige soorten die in diverse tuincentra, winkels en webshops worden aangeboden en geen voedselbron zijn voor bijen.
 • Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het allemaal net iets genuanceerder ligt. Zie: https://www.rhs.org.uk/science/conservation-biodiversity/plants-for-bugs In all, the study found that the best way to support invertebrates in gardens and promote a healthy ecosystem, is to choose plantings biased towards British native plants and encourage dense vegetation, while leaving some patches of bare soil. Near-native (northern hemisphere) - and exotic (southern hemisphere) plants also have a positive role to play in providing a habitat for invertebrates, offering good evergreen winter cover and supporting pollinators when in flower. Many gardens are already important habitats for invertebrates, but this research helps refine the advice given to gardeners wanting to maximise their garden’s potential and support declining invertebrates. Most importantly, any planting in a garden is better than none for invertebrates and diversity of plant origin in a garden is a strength, not a weakness. Tuinen met grotendeels uitheemse soorten hebben slechts een iets kleinere soortenrijkdom: uitheems [northern-hemisphere -> -10%] & uitheems [southern-hemisphere -> -20%]. Zolang de beplanting voor het merendeel uit inheemse en northern-hemisphereplanten bestaat zit je behoorlijk goed. Plant daarnaast een aantal southern-hemisphere planten, zoals enkelbloemige Dahlias, Salvias, Verbena bonariensis, Tithonias en Zinnias,om het bloeiseizoen te verlengen.
 • https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27397 https://www.verspreidingsatlas.nl/projecten/floron/tuin-er-niet-in/?options=+01 https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/Tuinernietin/Tuin%20er%20niet%20in_Alternatieven%20folder%20a4_MRT2019_4screen.pdf https://bionieuws.nl/article/1030128/amazonevogels_krijgen_kleiner_lichaam In normale tijden houdt EIS Kenniscentrum Insecten jaarlijks een EIS-dag. In plaats hiervan 3 gratis digitale avondlezingen, in samenwerking met IVN Natuureducatie: https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2022/02/EIS-nieuwsbrief74.pdf – 25 januari ‘Insecten onder de loep’ – 1 februari ‘Alle insecten tellen mee’ – 3 februari ‘Zelf aan de slag voor insecten’. het blad Natura van het KNNV is een artikel over de nectarindex verschenen. Hierin is ook aandacht besteed aan het Drentse project Bermscouts. Als case is een van de veldinstructies in Wachtum uitgewerkt. U kunt het artikel hier lezen. https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2021/12/Nectarindex-Natura_0421.pdf Klik in de tabel voor het downloaden van een PDF of op de afbeelding https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/roepn-botterklippn/archief/lijst-artikelen-nieuwsbrieven-roepn-botterklippn/ https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2021/12/Nectarindex-Natura_0421.pdf

  Alle artikelen in Nieuwsbrieven / Roep’n & Botterklipp’n op een rijtje met zoekfunctie vindt u hier

  voorjaar 2022 – 32(1) najaar 2022 – 32(2)
  voorjaar 2021 – 31(1) najaar 2021 – 31(2)
  voorjaar 2020 – 30(1) najaar 2020 – 30(2)
  voorjaar 2019 – 29(1) najaar 2019 – 29(2)
  voorjaar 2018 – 28(1) najaar 2018 – 28(2)
  voorjaar 2017 – 27(1) najaar 2017 – 27(2)
  voorjaar 2016 – 26(1) najaar 2016 – 26(2) Dagvlinderatlas
  voorjaar 2015 – 24(1) najaar 2015 – 25(2)
  voorjaar 2014 – 23(1)
  voorjaar 2013 – 22(1) najaar 2013 – 23(2)
  voorjaar 2012 – 21(1) najaar 2012 – 22(2)
  voorjaar 2011 – 20(1) najaar 2011 – 21(2)
  voorjaar 2010 – 19(1) najaar 2010 – 20(2)
  voorjaar 2009 – 18(1) najaar 2009 – 18(2)
  voorjaar 2008 – 17(1) najaar 2008 – 17(2)
  voorjaar 2007 – 16(1) najaar 2007 – 16(2)
  voorjaar 2006 – 15(1) najaar 2006 – 15(2)
  voorjaar 2005 – 14(1) najaar 2005 – 14(2)
  voorjaar 2004 – 13(1)
  voorjaar 1993 – 4(1) najaar 1993 – 4(2)
  najaar 1991 – 2(2)
  Voor het lezen als een tijdschrift klikt u op de afbeelding. https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2021/12/Nectarindex-Natura_0421.pdf https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/roepn-botterklippn/archief/lijst-artikelen-nieuwsbrieven-roepn-botterklippn/ https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2021/12/Nectarindex-Natura_0421.pdf
 • our newest Webinar Series, we’re going to take a deep dive into mycorrhizal fungi because they are a perfect example of how a better future for agriculture can be realized through plant and microbial relationships. Due to beneficial interactions with plants, Mycorrhizal Fungi can help improve yields, crop health, and ecosystem resilience. This 4-Part Webinar Series is 100% FREE and brought to you by The Soil Food Web School. Follow the link to register and we’ll see you on April 11th at 11am PT (that’s 7pm UK time)! 🍄 Bring your questions for the LIVE Q&A sessions!
 • Tom Wessels, ecologist and author of Reading the Forested Landscape and Forest Forensics, teaches us to read landscapes the way we might solve a mystery. Why do beech and birch trees have smooth bark when the bark of other northern species is rough? How do you tell the age of a beaver pond or determine if beavers still reside there? Why are pines dominant in one patch of forest, while maples are dominant in another? Using photos from Cary Institute’s 2,000-acre research campus, and images submitted by participants, Wessels discusses forest dynamics and history, coevolved interactions among forest species, and unique tree adaptations. On a walk in the woods have you encountered interesting growth patterns, evidence of disturbance (either natural or human-made), or unique geological features? https://www.caryinstitute.org/sites/default/files/public/downloads/forested_landscape_wessels.pdf Wessels is a terrestrial ecologist and professor emeritus at Antioch University. In addition to Reading the Forested Landscape and Forest Forensics, he is the author of The Granite Landscape, The Myth of Progress, and New England’s Roadside Ecology. Reading the Forested Landscape with Tom Wessels https://www.caryinstitute.org/sites/default/files/public/downloads/forested_landscape_wessels.pdf
 • Op 4 maart jl ging de West-Vlaamse Natuurstudiedag , na 2 jaar noodgedwongen online, weer met publiek door bij KULAKortrijk Het thema was deze keer: ‘Is natuur te maken?’ Maar we namen de lezingen ook op. Je kunt ze dus op je gemak eens (her) bekijken , via onderstaande link: https://youtu.be/l9obhi-YLT8 Het programma en de powerpoints van deze alweer leerrijke studiedag vind je terug op www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag Wil je op de hoogte blijven van aankondigingen m.b.t. de volgende West-Vlaamse Natuurstudiedag: die vind je op https://www.facebook.com/groups/225357170938960/ . Daar vind je ook foto’s van de voorbije editie
 • 由使用者 ahospers ahospers2023年04月13日 22:34 所貼文
 • 評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論