466. OBN Kennisuur De ene braam is de andere niet

Kennisuur De ene braam is de andere niet

https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/workshops/archief/
Het wordt tijd voor eerherstel van de braam in Nederland. Op dit moment is de eerste associatie met de soort: het is dè indicator van verslechtering van natuur in Nederland, veroorzaakt door een overdaad aan stikstof. Maar wat we ons niet beseffen. Nederland is een Bramenland, met meer dan 220 verschillende soorten! Door de klimatologische ligging van Nederland zijn bramen echter vanouds prominent aanwezig in grote delen van ons landschap.
De grote soortenrijkdom van bramen gaat samen met een brede variatie aan specifieke groeiplaatsen en iedere regio heeft zijn eigen palet aan soorten. Onder de bramen gaan ook soorten schuil die karakteristiek zijn voor oude bossen en cultuurlandschappen. Het zijn dus lang niet altijd de ‘ecologische rampen’ waarvoor ze versleten worden.

In dit OBN Kennisuur vertelt Rienk-Jan Bijlsma van Wageningen UR over de soortenrijkdom en de ecologie van de diverse soorten bramen in het landschap. Daarbij gaat hij ook in op hoe je braamsoorten en ‘verbraming’ kan gebruiken als indicatoren voor goede en minder goede natuurkwaliteit, wat de oorzaken zijn van bramendominanties en wat je kan doen als bramen een probleem vormen.

OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor interactie. De webinars zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met natuurherstel. Deelname is gratis.

De serie start in maart 2023 en vindt maandelijks plaats, op een donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.


 1. OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit
 2. OBN Webinar Ecologisch Assessment: Vergroten van dynamiek in natuurbeheer
 3. OBN Webinar Ecologisch Assessment: Aanpak exoten
 4. Veldworkshop Beheer en Effectiviteit van Vogelakkers 16-06
 5. Veldworkshop Beheer en Effectiviteit van Vogelakkers
 6. Workshop beheerders laagveen
 7. Workshop beheerders duin en kustzone
 8. Workshop Platform, Adviescommissie en Stuurgroep (op uitnodiging)
 9. Workshop beheerders zandlandschap
 10. Workshop voor provinciale medewerkers - ochtend
 11. Workshop voor provinciale medewerkers - middag
 12. Bijeenkomst vis in uiterwaardwateren
 13. Verbinding in het landschap
 14. OBN Webinar: Plastic in Rivieren
 15. OBN Webinar Ecologisch Assessment: Versnippering/connectiviteit
 16. OBN Webinar Ecologisch Assessment: Input van nutriënten
 17. OBN webinar Stikstof en voedselkwaliteit: wat weten we en wat kunnen we verwachten?
 18. OBN Webinar Natte Dooradering: biodiversiteit in sloten veenweidegebied
 19. OBN Webinar Ecologisch Assessment: Eco-hydrologisch herstel
 20. OBN Webinar Hydrologisch herstel van beekdalvenen door vernatting
 21. OBN Webinar Bevloeiing als beheermaatregel voor behoud en herstel van basenrijke trilvenen
 22. OBN webinar Herstel konijnenpopulaties in de duinen
 23. OBN-Workshop Invloed nutriëntenrijk grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen
 24. OBN webinar: Ontwikkel ooibossen met de afwegingstool
 25. Biodiversiteit of CO2-fabriek? Webinar over herstel en beheer van Beekdalvenen
 26. OBN webinar: Begrazing kalkarme duinen
 27. OBN webinar: Oude droge heide
 28. Kennisbijeenkomst Tegengaan van pitrus in weidevogelgraslanden
 29. Bijeenkomst Cultuurlandschap
 30. Veldbijeenkomst akkerbeheer
 31. Veldcursus ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen
 32. Presentatie OBN onderzoek bos-heideveentjes
 33. Kennisdag Steenmeel als herstelmaatregel
 34. Workshop Herstel Grijze duinen door reactiveren kleinschalige dynamiek
 35. Bijeenkomst 'Vis in uiterwaarden'
 36. Workshop Zwarte specht
 37. Presentatie resultaten OBN onderzoek herstel kwelmilieus langs de Terrassenmaas
 38. Beheerdersdag
 39. Discussiebijeenkomst ‘Evidence based’ werken in natuurbeheerhttps://www.natuurkennis.nl/activiteiten/workshops/archief/

由使用者 ahospers ahospers2023年07月20日 10:45 所貼文

評論

尚無評論。

新增評論

登入註冊 添加評論