Denis Davydov 策展人

加入於:2019 5 月 22 最近活躍:2024 7 月 23 iNaturalist

Botanist from M.G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Science of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ph.D. I study flora and vegetation of Ukraine (mostly within the Forest-Steppe zone). The author of Denis Davydov's Botanical Blog https://davydovbotany.blogspot.com
https://t.me/davydovbotany
https://www.youtube.com/@davydovbotany
https://orcid.org/0000-0003-3217-071X
https://www.researchgate.net/profile/Denis_Davydov7

檢視所有